آداب ماساژور

1388-07-02
نویسنده: پانته آ ضیمران
* با همه مشتريان مهربان باشيم.
* خودخواه نباشيم.
* هيچ گاه در مورد توانايي ها و مهارتهاي خود گزافه گويي نكرده و مشتريان را گمراه نسازيم.
* در صورتي كه روش انجام حركات تاي ماساژ براي مشكل خاصي را نمي دانيم و يا در مورد خاصي شك داريم، مشتري را به يك متخصص ارجاع دهيم.
* با همه مشتريان بدون پيش داوري (تنفر، عشق، خشم و ...) رفتار كنيم.
* از لحاظ احساسي ثابت باشيم.
* با وجدان باشيم.
* دقيق و با توجه باشيم.
* سنجيده عمل كنيم.
* هشيار باشيم و از حواس پرتي دوري كنيم.