عنصر هوا از ديدگاه فرهنگ تايلند

1388-02-30
نویسنده: شهیار اسماعیلی
يكي ديگر از عناصر چهارگانه بدن عنصر هوا است و تاي ماساژ با تعادل بخشيدن به اين عنصر، به حفظ و ايجاد تعادل در بدن كمك مي‌كند. تاي ماساژ تنها فشردن عضلات نيست بلكه تحريك نقاط مخصوصي از خطوط انرژي بدن مي‌باشد. اين خطوط و نقاط در طب شرقي و حتي طب سنتي ايران هم كاربرد داشته كه در گذشته به اين نقاط، مقام مخصوص مي‌گفتند. با فشردن اين نقاط، گره‌هاي موجود كه سد راه جريان انرژي بدن شده‌اند برطرف شده و به حركت روان آن كمك مي‌كند. تمام اين خطوط در عمق تقريبا دو سانتيمتري زير پوست قرار داشته و در كل بدن پخش هستند. هنگامي كه اين خطوط فشار داده مي شوند جريان انرژي تحريك شده و مستقيما باعث تسكين قسمتهاي دردناك مي‌شود. علاوه بر اين باعث آزاد شدن توكسين در بافتها و دفع آن مي‌شود. در تاي ماساژ لازم است كه نقاط با فشار بيشتري نسبت به ساير ماساژها تحريك شوند. از اين رو اين نوع ماساژ كاملا با انواع ماساژهاي ديگر متفاوت است. هرچند كه اين ماساژ با فشار زيادي همراه است اما باز هم احساس سبكي و آرامش زيادي براي شخص ايجاد مي‌كند.