برگزاري دوره آموزش ماساژ حرفه اي با روغن

1389-11-02
اين دوره توسط استاد ضيمران براي خانمها برگزار شد. براي دانشجويان اين دوره آرزوي موفقيت داريم.