برگزاري دوره آموزش ماساژ حرفه اي با روغن

1390-01-20
اين دوره توسط استاد اسماعيلي براي اقايان برگزار شد. براي دانشجويان اين دوره آرزوي موفقيت داريم.