برگزاري دوره آموزش تاي ماساژ

1390-02-03
اين دوره توسط استاد اسماعيلي براي آقايان برگزار شد. براي دانشجويان اين دوره آرزوي موفقيت داريم.