برگزاري دوره آموزش تاي ماساژ

1390-02-21
اين دوره توسط استاد ضيمران براي خانمها برگزار شد. براي دانشجويان اين دوره آرزوي موفقيت داريم.