حضور در نمايشگاه و جشنواره سيماي سلامت

1389-11-12
با همكاري شهيار اسماعيلي و پانته آ ضيمران در نمايشگاه و جشنواره سيماي سلامت غرفه خانه تن آرام (ماساژ) راه اندازي شد. اين نمايشگاه از تاريخ 12 بهمن آغاز شده است و تا 22 بهمن ادامه دارد و در دو منطقه يك و شش برگزار مي شود.از علاقه مندان به به گرفتن خدمات ماساژ و شركت در دوره هاي آموزشي ماساژ دعوت مي شود كه از اين غرفه بازديد به عمل آورند.محل:منطقه يك: پارك نياوران، نمايشگاه سيماي سلامت، غرفه تن آراممنطقه شش: خيابان ايرانشهر شمالي، پارك خانه هنرمندان، نمايشگاه سيماي سلامت، غرفه تن آرام