راه اندازي 3 خانه تن آرام (ماساژ) ديگر

1389-12-20
با همكاري شهيار اسماعيلي و پانته آ ضيمران، سه خانه ديگر از حانه هاي 22 گانه تن آرام (ماساژ) راه اندازي شد. اين مراكز در مناطق 5، 10 و 18 شهرداري تهران واقع شده اند و به ارائه خدمات علمي و تخصصي ماساژ به شهروندان گرامي مي پردازند. گفتني است تاكنون 6 خانه تن آرام راه اندازي شده است