راه اندازي مركز خدمات ماساژ راما اسپا

1389-11-10
براي اولين بار در ايران مركزي مستقل جهت ارائه خدمات ماساژ تايلندي توسط موسسين سايت داير شد. اين مركز كه راما اسپا نام دارد در منطقه سعادت آباد تهران واقع است.گفتني است اين مركز اولين اسپاي مستقل و تخصصي در ايران مي باشد.