برگزيده شدن در همايش پزرگان رضايتمندي مشتري

1391-12-20
مركز راما اسپا به مديريت استاد شهيار اسماعيلي و استاد پانته آ ضيمران به پاس كيفيت ارائه خدمات و رضايت مشتريان، برگزيده همايش بزرگان رضايتمندي مشتري شد و تنديس زرين همايش را دريافت نموده و گواهينامه هاي مربوطه از انجمن مديريت ايران و كنفرانس رضايتمندي مشتري به ايشان اعطا شد.