حضور در ششمين نمايشگاه بين المللي گردشگري

1391-11-12
اين مركز طي حضور خود در ششمين نمايشگاه بين المللي گردشگري ايران واقع در نمايشگاه بين المللي نسبت به معرفي ماساژهاي اصولي به بازديد كنندگان پرداخت. در اين نمايشگاه علاوه حضور صدها غرفه از ايران، غرفه هايي از تايلند و ساير كشورهاي خارجي نيز شركت داشتند. در غرفه اين مركز كه مورد توجه بسياري از بازديد كنندگان قرار گرفت اطلاعات مفيدي در مورد ماساژهاي شرقي و اسپاهاي حرفه اي به بازديد كنندگان ارائه شد.