انجام پروژه دانشگاهي در زمينه فوت ماساژ تايلندي

1392-02-20
اين مركز با توجه به توان علمي و تخصصي خود با همكاري با دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران پروژه دانشگاهي در زمينه ماساژ فوت رفلكسولوژي را با موفقيت به پايان رسانيد.
در اين پروژه تاثير ماساژ فوت رفلكسولوژي بر روي افراد داراي فشار خون بالا تحقيقات علمي صورت گرفت.
گفتني است كه اين پروژه توسط هنرجويان اين مركز و با استفاده از امكانات اين مركز انجام گرفت.