اعطای مدارک انجمن طب سنتی ایران

1394-10-02
در گردهمایی خودمانی راما اسپا مدارک انجمن طب سنتی ایران زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران به گروهی از هنرجویان اعطا شد.