سري دوم روغنهاي آروماتراپي رسيد

1389-05-10
روغنهاي آروماتراپي جديد شامل روغنهاي پرتقال، نعناع، سيب و شمعداني مي باشند. اين روغنها توليد يكي از معتبرترين توليدكنندگان روغنهاي آروماتراپي ماساژ در تايلند بوده و داراي بهترين كيفيت مي باشند.

(89/5/7) سري دوم روغنهاي آروماتراپي رسيد