برگزاري دوره آموزش ماساژ پاها

1389-09-07
اين دوره توسط استاد اسماعيلي براي آقايان برگزار شد. براي دانشجويان اين دوره آرزوي موفقيت داريم.