برگزاري دوره آموزش مربيگري ماساژ آروما

1389-06-26
اين دوره توسط استاد اسماعيلي براي آقايان برگزار شد. براي دانشجويان اين دوره آرزوي موفقيت داريم.