تاثير ماساژ پاها بر فشار خون بالا در زنان

1391
در اين تحقيق كه پروژه دانشجويان رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده است به تاثير ماساژ تخصصي پاها (Foot Massage Reflexology) در زنان داراي فشار خون بالا پرداخته شد. جزئيات تحقيق و نتيجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد.