تعادل از ديدگاه فرهنگ تايلند

1388-02-01
نویسنده: پانته آ ضیمران
در فرهنگ تايلند، حفظ تعادل عناصر چهارگانه بدن راهي به سوي سلامت جسمي و روحي انسان است و از تعادل خارج شدن اين عناصر مي‌تواند علت بيماري باشد. آنچه مهم است اين است كه اين عناصر نه تنها بايد با يكديگر بلكه بايد با عناصر محيط اطراف خود نيز در تعادل و هماهنگي باشند. گرچه هر يك از اين عناصر موجوديت واحدي دارند ولي به دليل ارتباط تنگاتنگ با يكديگر، اختلال و نامتعادل شدن يكي، باعث اختلال در ديگري مي شود. از طرفي مي‌توان با به تعادل رساندن و تمركز بر روي يكي از اين عناصر به حفظ و ايجاد تعادل در بقيه عناصر كمك نمود. در اين مقاله به عنصر خاك اشاره مي‌شود و در مقالات آينده به سه عنصر ديگر پرداخته خواهد شد.