';

 استعلام مدارك دانشجويان

در اين بخش دانشجوياني كه در دوره ها شركت كرده و امتحانات را با موفقيت طي نموده اند مي توانند با وارد نمودن كد ملي خود كليه مداركي را كه توسط راما اسپا دريافت كرده اند را مشاهده نمايند.


عبارت امنيتي تصوير پايين:*