كادر علمي

مهندس شهيار اسماعيلي
 • عضو انجمن تحقيقات طب سنتي ايران
 • عضو انجمن تاي تراپيستهاي آمريكا در سطح مَستري
 • عضو اتحاديه انجمن هاي طب سنتي تايلند
 • عضو اتحاديه صنفي رسته ماساژ در تهران
 • داراي ابلاغ رسمي مربيگري ماساژ از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
 • عضو هيئت تدوين استاندارد حرفه ماساژ در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
 • حضور در دهها برنامه تلويزيوني و راديويي در زمينه ماساژ به عنوان كارشناس و محقق ماساژهاي شرقي
 • داراي تقدير نامه كارآفرين نمونه در رشته ماساژ از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
 • داراي تقديرنامه از شهرداري تهران بابت اخدمات آموزشي ارائه شده در رشته ماساژ


 • پانته آ ضيمران
 • عضو انجمن تحقيقات طب سنتي ايران
 • عضو انجمن تاي تراپيستهاي آمريكا در سطح مَستري
 • عضو اتحاديه انجمن هاي طب سنتي تايلند
 • داراي ابلاغ رسمي مربيگري ماساژ از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
 • عضو هيئت تدوين استاندارد حرفه ماساژ در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
 • حضور در دهها برنامه تلويزيوني و راديويي در زمينه ماساژ به عنوان كارشناس و محقق ماساژهاي شرقي
 • داراي تقدير نامه كارآفرين نمونه در رشته ماساژ از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
 • داراي تقديرنامه از شهرداري تهران بابت اخدمات آموزشي ارائه شده در رشته ماساژ