برگزاري دوره آموزش ماساژ آروما

1389-10-04
اين دوره توسط استاد اسماعيلي براي آقايان برگزار شد. براي دانشجويان اين دوره آرزوي موفقيت داريم.