برگزاري دوره آموزش ماساژ حرفه اي با روغن

1389-11-30
اين دوره توسط استاد اسماعيلي براي آقايان برگزار شد. براي دانشجويان اين دوره آرزوي موفقيت داريم.