برگزاري دوره آموزش ماساژ حرفه اي با روغن

1390-03-16
اين دوره توسط استاد اسماعيلي براي آقايان برگزار شد. براي دانشجويان اين دوره آرزوي موفقيت داريم.