راه اندازي حانه هاي تن آرام (ماساژ)

1389-07-20
با همكاري شهيار اسماعيلي و پانته آ ضيمران، سه خانه از حانه هاي 22 گانه تن آرام (ماساژ) راه اندازي شد. اين مراكز در مناطق 3، 6 و 11 شهرداري تهران واقع شده اند و به ارائه خدمات علمي و تخصصي ماساژ به شهروندان گرامي مي پردازند. گفتني است طبق برنامه زمانبندي شده قرار است كه در آينده در تمامي مناطق 22 گانه شهرداري تهران يك خانه تن آرام (ماساژ) راه اندازي شود.