انجام پروژه دانشگاهي در زمينه فوت ماساژ تايلندي

1391-10-13
اين مركز با تكيه بر دانش علمي متخصصين و توانايي هنرجويان خود، با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران، پروژه اي علمي در سطح پايان نامه كارشناسي ارشد را با موفقيت به انجام رسانيد.
در اين پروژه كه توسط خانم آتنا ايزدپناه تاليف شده است، تاثير ماساژ فوت رفلكسولوژي بر ميزان خستگي زنان بررسي شده است.
گفتني است اين پروژه با نمره 19/5 و درجه عالي مورد تاييد اساتيد راهنما و مشاور قرار گرفته است.