دريافت تنديس زرين اجلاس جهاني بزرگان مديريت مدرن

1392-03-02
اين مركز با مديريت شهيار اسماعيلي و پانته آ ضيمران موفق به كسب تنديس زرين دومين اجلاس جهاني مديريت مدرن شد. اين تنديس به پاس نوآوري هاي ارائه شده توسط اين مركز در زمينه خدمات ماساژ شرقي و همچنين معرفي و آموزش ماساژهاي شرقي در ايران به اين مركز اهدا شد.