برگزاري دوره آموزش ماساژ پاها

1389-09-27
اين دوره توسط استاد ضيمران براي خانمها برگزار شد. براي دانشجويان اين دوره آرزوي موفقيت داريم.